Rovaniemen Reipas hyväksyi vastuullisuusohjelman

Rovaniemen Reippaan johtokunta on hyväksynyt vastuullisuusohjelman, johon seuran jäsenet sitoutuvat.
Hyvä hallinto – toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa
Tavoite:

Hyvän hallinnon mukainen toimintamme herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä, on osallistavaa ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden. Sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen.
Toimenpiteet:
Toimintasääntömme ja kurinpitosääntömme ovat vastuullisuuden näkökulmasta ajan tasalla.
Toimimme läpinäkyvästi noudattaen sovittuja sääntöjä ja hyviä toimintatapoja. Meillä on selkeä prosessi tilanteisiin, joissa näitä ei noudateta.
Taloudenpitomme ja varainhankintamme on vastuullista.
Turvallinen toimintaympäristö – urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia, yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä
Tavoite:

Varmistamme, että urheilu tuottaa kaikille positiivisia kokemuksia. Pidämme lapset, nuoret ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä.
Varmistamme, että toimintamme ja olosuhteet ovat turvallisia. Urheilun toimintaympäristömme on terveyttä edistävä ja terveellisiin elämäntapoihin kannustava.
Toimenpiteet:
Luomme positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen kokee olevansa arvostettu.
Toimintamallimme epäasialliseen käytökseen puuttumiseen on selkeä. Yhdyshenkilö asioiden käsittelyyn on ilmoitettu läpinäkyvästi. Hyödynnämme Et ole yksin –palvelun asiantuntemusta.
Koulutamme jokaisen ohjaajamme, valmentajamme ja toimijamme turvallisuuteen liittyen.
Suosittelemme rikostaustan selvittämistä myös vapaaehtoistoimijoilta.
Rakennamme käytännöt fyysisen turvallisuuden edistämiseen niin harjoituksissa, kilpailuissa kuin katsomoissa.
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo – kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme
Tavoite:

Kaikki kokevat itsensä tervetulleeksi mukaan urheilun ja liikunnan pariin riippumatta mm. sukupuolesta, etnisestä taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilanteesta.
Edistämme aktiivisesti ja konkreettisesti yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua liikuntaan ja urheiluun ja sen päätöksentekoon.
Toimenpiteet:
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelmamme toteutuvat käytännössä. Ohjelma on osa toimintasuunnitelmaamme, toteutamme työtä laadukkaasti sekä arvioimme ja seuraamme työn toteutumista.
Luomme osallistumisen mahdollisuuksia kaikille. Huomioimme mm. harrastusten kustannuksiin sekä esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä näkökulmia.
Edistämme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista päätöksenteossamme ja toiminnassamme esim. työryhmissä, hallituksessa ja valinnoissa.
Viestimme monipuolisesti: Kuva- ja sanavalintamme tukevat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.
Viestinnässä nostamme rohkeasti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioita.
Ympäristö ja ilmasto – toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan
Tavoite:

Vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia ja teemme osamme ilmastonmuutoksen hillinnässä.
Tunnistamme merkittävimmät urheilun ympäristövaikutukset ja teemme toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi.
Näytämme esimerkkiä ympäristön huomioimisessa.
Toimenpiteet:
Tunnistamme ja arvioimme oman toimintamme ympäristövaikutukset.
Vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia muokkaamalla toimintatapojamme mm. kilpailujärjestelmien, tapahtumien järjestämisen, varusteiden, kulkutapojen, liikuntapaikkojen ja hankintojen osalta.
Viestimme ympäristöasioistamme ja -teoistamme aktiivisesti.
Antidoping – urheilemme reilusti ja puhtaasti
Tavoite:

Urheilemme puhtaasti käyttämättä kiellettyjä aineita ja menetelmiä.
Toimenpiteet:
Huolehdimme tiedonjaosta ja koulutuksesta.
Sitoudumme toimimaan Suomen antidopingsäännöstön ja maailman antidopingsäännöstön mukaisesti.


© 2011 Rovaniemen Reipas